Valpuri on myyty, mutta meidän seikkailu jatkuu
8.8.2013 3:00:00 EEST
Jonna
Timo osti vanhemmiltani kaksi kertaa pallon kiertäneen Iiriksen ja seikkailuitamme voi seurata jatkossa osoitteista www.kauaspois.fi ja www.sailfaraway.net
Share on Facebook
Vastakappaleista lisää
10.1.2012 0:00:00 EET
timo

Ti­lat­tu laa­ti­kol­li­nen Sel­de­nin uu­si­a vas­ta­kap­pa­lei­ta saa­pui.

Uu­si mal­li 507-600 on sel­väs­ti vah­vis­tet­tu kun ver­taa van­haan 507-554 mal­liin.

Mur­tu­ma­koh­das­sa on me­tal­li­a li­sät­ty tup­las­ti e­nem­män (4mm). Kun van­ha mal­li on kes­tä­nyt 20 vuot­ta niin voi o­let­taa, et­tä uu­si kes­tää i­kui­ses­ti.

Mal­li­nu­me­ro nä­kyy vain mas­ton si­säl­le. On kui­ten­kin help­po tar­kis­taa on­ko mas­tos­sa­si van­ha vai uu­si he­la. Tee seu­raa­van­lai­nen mit­taus:

Van­hal­la he­lal­la mit­ta on 9mm, uu­del­la 13mm.

Tä­mä pä­tee Sel­de­nin 6mm vas­ta­kap­pa­leel­le.

Share on Facebook
Telakointiasiaa
8.1.2012 0:00:00 EET
timo

Ku­lu­nut tal­vi on te­la­koin­nin kan­nal­ta ol­lut vai­ke­a. Tal­vi­myrs­kyt ei­vät o­le mi­tään ta­va­ton­ta. Tä­nä vuon­na nii­tä vain on ol­lut ta­val­lis­ta e­nem­män. Nyt on siis hy­vä ai­ka tut­kis­kel­la mi­tä te­la­koin­nis­sa pi­täi­si ot­taa huo­mi­oon.

U­seim­mat peit­tä­vät ve­neen­sä pres­sul­la. Pres­sun va­lin­ta on tär­ke­ä ky­sy­mys. Te­la­kan si­jain­ti vai­kut­taa. Suo­jai­sel­la pai­kal­la ei tar­vi­ta (eh­kä) yh­tä vah­vaa peit­to­a kuin me­ren ran­nal­la. Kä­vin ku­vaa­mas­sa muu­ta­mi­a re­ven­nei­tä pres­su­ja.

Y­li­voi­mai­ses­ti e­ni­ten re­ven­nei­tä o­li al­la­o­le­val­la pres­su­tyy­pil­lä. Eh­kä kaik­ki näis­tä o­vat jo­pa täl­le kau­del­le han­kit­tu­ja.

Toi­sek­si e­ni­ten o­li rik­kou­tu­nut tä­tä val­kois­ta pei­tet­tä. Vai­kut­ti jo­pa, et­tä en­sin on rik­kou­tu­nut tuo yl­lä o­le­va lä­pi­kuul­ta­va verk­ko­pei­te ja sit­ten on han­kit­tu tä­mä val­koi­nen, mi­kä se­kin on ha­jon­nut.

On o­pet­ta­vais­ta käy­dä te­la­kal­la sil­loin kun tuu­lee kun­nol­la. Sil­loin nä­kee mit­kä vi­ri­tyk­set toi­mi­vat par­hai­ten. Pres­sun kan­nal­ta tär­kein­tä on et­tei se pää­se le­pat­ta­maan. Le­pa­tus tu­ho­aa pres­sun sa­mal­la ta­val­la kuin se tu­ho­aa pur­jeen. Pres­sul­le tun­te­ja ker­tyy tal­ven ai­ka­na to­del­la pal­jon.

Suo­sit­tu ta­pa pi­tää pres­si ki­re­ä­nä on käyt­tää ka­nis­te­re­ja.

U­sein käy kui­ten­kin niin, et­tä na­ru kat­ke­aa ja ka­nis­te­ri rik­kou­tuu maa­han.

Ku­vas­sa o­le­va kan­nu on var­maan vet­tä täyn­nä. O­len näh­nyt myös rik­kou­tu­nei­ta öl­jy­kan­nu­ja, jot­ka o­vat va­lut­ta­neet öl­jyn maa­han. Jos ha­lu­aa käyt­tää kan­nu­ja, niin kan­nat­taa va­li­ta riit­tä­vän i­so ja täyt­tää se hie­kal­la. Tuu­li­la­sin­pe­su­nes­te on suo­sit­tu, kos­ka se ei hal­kai­se kan­nu­a. Sprii­se­koi­tus ei kui­ten­kaan pai­na e­des ve­den ver­taa. Kan­nu on kui­ten­kin pa­rem­pi kuin vaik­ka rau­ta­kan­ki.

Val­pu­ris­sa käy­te­tään käy­tet­ty­nä os­tet­tu­a 680g/m2 pei­tet­tä. Ei se­kään i­kui­nen o­le, mut­ta tä­hän as­ti on kes­tä­nyt hy­vin. Sen saa yk­sin pai­kal­leen kun suun­nit­te­lee e­tu­kä­teen. Pres­su kan­nat­taa nos­taa ve­neen kan­nel­le en­nen ve­neen nos­to­a. Pres­su kan­nat­taa myös tai­tel­la niin, et­tä se on kan­nel­la help­po a­va­ta. Suu­rem­paan ve­nee­seen voi hank­ki­a kak­si pei­tet­tä.

Pi­dän tär­ke­ä­nä, et­tä pres­sun kaik­ki na­rut o­vat kiin­ni tu­ke­vas­sa pis­tees­sä. Suu­rin o­sa pu­kis­sa. Na­rut me­ne­vät jos­sain vai­hees­sa kui­ten­kin poik­ki. Jos suu­rin o­sa na­ruis­ta on kiin­ni kan­nuis­sa, niin pres­su läh­ties­sään vie men­nes­sään myös pres­su­te­li­neen. Näin­pä yh­den kan­nes­ta ir­ron­neen kai­teen­kin.

Itämeren toiseksi paras!!!
24.11.2011 2:00:00 EET
timo

Hy­vin men­nyt ki­sa­kau­si on huo­mi­oi­tu muu­al­la­kin.

Bal­tic Cir­cuit

rank­ka­si mei­dät i­tä­me­ren toi­sek­si par­haak­si ki­sa­ve­neek­si. Pal­kin­to­jen­ja­ko maa­lis­kuus­sa Ham­pu­ris­sa.

Vastakappaleita
17.11.2011 0:00:00 EET
timo

Tä­nä vuon­na HTR jäi vä­liin kun a­la­van­tin vas­ta­kap­pa­lees­sa löy­tyi hius­hal­ke­a­ma.

Ir­roit­ta­mi­sen jäl­keen nä­ki, et­tä mur­tu­ma on pal­jon pa­hem­pi. Tä­män o­san lu­juus on vain mur­to-o­sa al­ku­pe­räi­ses­tä.

Mo­nien hen­ki­löi­den kans­sa kes­kus­tel­tu­a­ni o­len saa­nut sel­vil­le, et­tä tä­mä on y­lei­nen on­gel­ma van­hoil­la Seldénin mas­toil­la. O­lem­me­kin te­ke­mäs­sä yh­teis­ti­laus­ta uu­sien he­lo­jen hank­ki­mi­sek­si.

I­loi­sem­pi uu­ti­nen on si­joi­tus Bal­tic Cir­cuit ran­kin­gis­sä. Kii­tok­set Hen­kal­le vin­kis­tä!

Bal­tic Cir­cuit